הצעת חוק – הפחתת הפליטה של גזי חממה

שינוי האקלים ותופעות ההתחממות הגלובלית מהווים את אחד האיומים הגדולים ביותר הניצבים לפתחה של מדינת ישראל ושל האנושות בכללה. חלון ההזדמנויות למניעת משבר האקלים הוא מיידי ומצומצם ויש לפעול לאלתר להפחתת הפליטה של גזי חממה לאוויר. העולם כולו נרתם למאבק בתופעה זו ולניסיון להפחיתה באמצעות הסכמים בינלאומיים ובפרט באמצעות אמנת האקלים (United Nation Framework Convention on Climate Change) ובאמצעות המנגנונים ליישומה (פרוטוקול קיוטו ומפת הדרכים של באלי). במסגרות אלו מחויבות המדינות המפותחות להפחית את פלי...
More

הצעת חוק – הפחתת פסולת אריזות ומחזורה

פסולת האריזות מהווה מרכיב משמעותי מהמשקל הכולל של הפסולת הביתית בישראל. משקל פסולת האריזות הוא כ-21% מסך משקל כלל הפסולת הביתית, ונפחה מתוך סך הפסולת הוא 50%. כמות הפסולת הביתית והמסחרית בישראל בשנת 2006 הסתכמה ב-4,180,560 טונות, ופסולת האריזות מהווה כ-800,000 עד 900,000 טונות מתוכה באותה השנה, אשר רובה הגדול מטופל באמצעות הטמנה. בנסיבות אלה, הפחתה בכמות פסולת האריזות תוכל להפחית בצורה משמעותית גם את כמות הפסולת הכוללת בישראל ומחזורה יכול לתרום רבות לשיפור מאזן המחזור בישראל. בנוסף, על פי הערכת ...
More

הצעת חוק – בנייה בת קיימא

האדם והסביבה קשורים ביניהם בקשר של יחסי גומלין. האדם משפיע על הסביבה, מפתח ומשנה אותה וזו, כפועל יוצא, משפיעה על בריאותו של האדם ועל איכות חייו. התפיסה הנוהגת כיום בעולם היא תפיסה סביבתית כוללת של חברה, כלכלה ואיכות חיים השלובים האחד בשני, שבה אחד הערכים החברתיים הראויים להגנה הוא זה של שמירה על משאבי הטבע. הצורך בשמירה על משאבי הטבע וניצולם הזהיר, תוך שמירת האיזון בין השימור לפיתוח בא לידי ביטוי בתופעת ההתחממות הגלובלית. בשנים האחרונות ניכרת עלייה משמעותית בריכוז גזי החממה באטמוספרה. התוצאה ...
More

חוק העדפת טובין ממוחזרים במכרזים ממשלתיים

התיקון המוצע לחוק יאפשר לקבוע מסגרת חוקית, אשר תחייב את משרדי הממשלה ויחידות הסמך להעדיף במכרזים המפורסמים על ידם רכישת מוצרים ממוחזרים, כדוגמת מוצרי הדפסה מתכלים ממוחזרים הדומים באיכותם למוצרים מקוריים. בעולם כולו מקובל למחזר את ראשי הדיו והטונרים למדפסות ופקסים וזאת ממספר טעמים. מן הבחינה הכלכלית, שימוש במוצרי הדפסה מתכלים וממוחזרים מאפשר חסכון גדול בעלויות המגיע לכ- 40% - 30% ביחס לעלות מוצר מקורי. משרדי הממשלה ויחידות הסמך צורכות מוצרי הדפסה בהיקף של כ- 60 מליון ש"ח בשנה. מעבר לשימוש במוצרי...
More

חוק העדפת טובין ותאגידים בעלי תו תקן ירוק

מטרת הצעת חוק זו להעניק לטובין ותאגידים בעלי תו תקן ירוק העדפה במכרזים פומביים והתקשרויות של משרדי הממשלה ויחידות סמך. תו תקן ירוק ("התו הירוק") ניתן על ידי מכון התקנים למוצרים, שירותים או תהליכים אשר באחד או יותר מהשלבים במחזור חייהם הם בעלי השפעה פחותה על הסביבה, בהשוואה למוצר דומה אחר בעל ייעוד זהה ויעילות פעולה שאינה נופלת מאותו מוצר אחר. מוצר, למשל, יקבל תו תקן ירוק באם הוא מזהם פחות את הסביבה, משתמש בחומרים ממוחזרים ומפחית שימוש בחומרים מסוכנים. המטרה העיקרית של "התו הירוק" היא להגן ...
More

חוק עדכון תכניות תכנון ובניה

לאחרונה אירעו מספר מקרים בהם התבקשו מוסדות התכנון לתת היתרי בניה מכוח תכניות בנות עשר ועשרים שנה ואף יותר, כגון תכניות לייבוש ופגיעה בשטחים פתוחים בכנרת, יצירת מוקדי פיתוח בלב שטחים פתוחים ערכיים ועוד. לא פעם, מימושן של תכניות אלה צפוי לגרום נזק סביבתי והוא מנוגד למגמות תכנון ולתכניות מתאר חדשות יותר. זאת ועוד, התוכניות יכולות להיות מנוגדות לחקיקה חדשה שחוקקה בשנים האחרונות ומשנה את הכללים, הנורמות והחוקים. ואולם, על פי החוק והפסיקה, גם תכנית שאבד עליה הכלח עודנה תקפה. לכן, כדי לנסות ולצמצמם את...
More

חוק חובת חברות ממשלתיות לדיווח חברתי-סביבתי

מטרת התיקון המוצע הינה לעודד חברות ממשלתיות, אשר מהוות חלק נכבד בכלכלה הישראלית ובעלות השפעה רבה עליה, לגלות אחריות חברתית-סביבתית ולפעול לקידום נושאים אלה. בשנים האחרונות הולכת ומתגברת המודעות החברתית-סביבתית של חברות בארץ ובעולם והמונח "אחריות תאגידית" הופך להיות מטבע לשון שגור בפי מקבלי ההחלטות במספר רב של תאגידים. עסקים רבים בעולם פועלים כיום בפרויקטים חברתיים וסביבתיים רבים למען צמצום ההשלכות השליליות של פעילותם על הסביבה ולמען פיתוח בר-קיימא כחלק מנטילת אחריות חברתית-סביבתית. במקביל ...
More