תכנית המחנה הדמוקרטי לבלימת ההדתה והכפייה הדתית, להפרדת הדת מהפוליטיקה, ולטיפוח יהדות ישראלית רב-גונית, רודפת שלום וצדק חברתי

להפריד את הדת מהפוליטיקה – זה אומץ !

תכנית המחנה הדמוקרטי לבלימת ההדתה והכפייה הדתית, להפרדת הדת מהפוליטיקה, ולטיפוח יהדות ישראלית רב-גונית, רודפת שלום וצדק חברתי.

מבוא
המחנה הדמוקרטי דוגל בהבטחת חופש הדת והחופש מדת של כל אזרחי ותושבי מדינת ישראל ברוחה של מגילת העצמאות, בביטול המונופול שיש לממסד הרבני האורתודוכסי על תחומי הנישואין, הגירושין, הגיור, הקבורה והכשרות, ובהענקת מעמד שווה לכל העדות הדתיות בישראל ולכל הזרמים בעם היהודי. קידומם של יעדים אלו יבצר את אופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל ויעמידה בשורה אחת עם מדינות העולם המתוקנות, אך לא פחות מכך גם יפחית את תחושת הניכור של יהודים רבים בישראל כלפי התרבות היהודית והמסורת היהודית. מהלכים אלו יאפשרו את טיפוחה של תרבות יהודית ישראלית עשירה ורבת פנים, המעניקה ביטוי מיטבי לערכים המוסריים והחברתיים של מורשת ישראל.
המחנה הדמוקרטי יתייצב בנחרצות נגד כל ניסיון להרחיב את החקיקה הדתית ולהעניק להלכה היהודית מעמד מחייב כל שהוא בחוק הישראלי. מורשת ישראל, על מגוון גילויה וביטוייה, היא מקור השראה ומסד תרבותי משותף לרבים מאזרחי המדינה, אך היא אינה יכולה להוות מקור סמכות וחוק מחייבים. ברוח זו יוביל המחנה הדמוקרטי את המאבק בתופעת ההדתה במערכת החינוך, בצה"ל, במוסדות ההשכלה הגבוהה ובמרחב הציבורי, כמו גם את המאבק בתופעות החמורות של הדרת נשים ושל הפרדה מגדרית. המחנה הדמוקרטי יפעל לביטול הכפייה הדתית הקיימת כיום בחוק הישראלי, בדגש על קביעת מסלול אזרחי לנישואין וגירושין, הנהגת תחבורה ציבורית בשבת, יישום חוק קבורה חילופית, והכרה במגוון מסלולי גיור.
המחנה הדמוקרטי יפעל להפרדה של הדת מהפוליטיקה, ולהפרדתם של מוסדות הדת מרשויות השלטון. חיי הדת של אזרחי ישראל המעוניינים באורח חיים דתי או בקבלת שירותי דת, צריכים להיות מאורגנים באופן קהילתי וולונטרי. תמיכת המדינה בשירותי הדת צריכה להיעשות באופן שוויוני וענייני, ובהתאם לקריטריונים ברורים ומוגדרים. המחנה הדמוקרטי יפעל להבטיח את יכולתן של הרשויות המקומיות בישראל לקבוע הסדרים מקומיים המשקפים את רצונם של תושבי הרשות ואת אורח חייהם.
המחנה הדמוקרטי יפעל לביטול המעמד החוקי המועדף של הזרם האורתודוכסי ויקדם הכרה מלאה של מדינת ישראל בכל זרמי היהדות ובמגוון הקהילות היהודיות, הדתיות והחילוניות, בישראל ובתפוצות. המחנה הדמוקרטי יפעל לביטול האפליה של ארגוני ההתחדשות היהודית ובתי המדרש החילונים, הדתיים ליברליים והפלורליסטים ולטיפוח של תרבות יהודית ישראלית מגוונת, יצירתית וחופשית. במקביל יפעל המחנה הדמוקרטי לביטול האפליה של העדות הדתיות הלא יהודיות במדינת ישראל ויבטיח תקצוב הולם לשירותי הדת הלא יהודים ולשמירה על כבודם של מבני דת ובתי עלמין. המחנה הדמוקרטי יפעל לטיפוח קשריה של מדינת ישראל עם יהדות התפוצות על כל זרמיה וגווניה, ולשיקום הנזק הכבד שנגרם למערכת יחסים זו בשנים האחרונות עקב מדיניות הממשלה באמצעות טיפוח כבוד הדדי, הידברות מתמדת והעמקת ההיכרות של החברה הישראלית עם יהדות העולם. המחנה הדמוקרטי יתייצב באופן נחרץ נגד השימוש הנפסד במורשת היהדות על מנת לקדם עמדות גזעניות ולאומניות ועל מנת להסית נגד יחידים וקהילות על רקע זהותם הדתית או המגדרית, ונגד התמיכה התקציבית הניתנת לארגונים ולאישים המקדמים עמדות אלו.

בכנסת ה-22 יוביל המחנ"ד את המאמצים המרכזיים הבאים:
חקיקת חוק יסוד חופש הדת והמצפון ושילוב הזכות לחופש דת וחופש מדת בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.
עצירת תהליכי ההדתה במערכת החינוך, בצה"ל, במערכת ההשכלה הגבוהה ובמרחב הציבורי; הקמת מועצה ציבורית למערכת החינוך הממלכתית וסגירת המנהלת לזהות יהודית.
מניעת כל גילוי של הדרת נשים, ובלימת הניסיון להכשרה של ההפרדה המגדרית והרחבתה.
ביטול המונופול הרבני בתחומי הנישואין והגירושין, הנהגת נישואין וגירושין אזרחיים, והבטחת הזכות לזוגיות, להורות ולחיי משפחה לכל אדם בישראל.
הנהגת תחבורה ציבורית בשבת ובחגים, הסרת המגבלות מעל פעילות פנאי ותרבות בימים אלו, לרבות במתקנים ציבוריים, והגנה על זכותן של הרשויות המקומיות לחוקק חוקי עזר עירוניים להסדרת פעילות המסחר בשבת.
הטמעת לימודי ליבה בחינוך החרדי בהתאם להוראות החוק, הקמת בתי ספר ממלכתיים חרדים, פיתוח תכנית תמריצים להשתלבות חרדים בשוק התעסוקה, ומתן סיוע ממשלתי משמעותי לארגונים המסייעים ליוצאים בשאלה.
ביטול המועצות הדתיות בתיאום עם הרשויות המקומיות והחלפתן במחלקות עירוניות וביטול המונופול של הרבנות הראשית בתחום הכשרות.
הענקת מעמד שווה לכל זרמי היהדות, שיקום מערכת היחסים עם יהדות התפוצות, ועצירת האפליה נגד בתי המדרש וארגוני ההתחדשות היהודית החילוניים והפלורליסטים.
מתן הכרה מלאה בהליכי הגיור של כל הקהילות היהודיות המוכרות בישראל ובתפוצות והרחבה של מתן מעמד אזרחי בישראל מטעמים הומניטאריים לבני משפחה של אזרחים ישראלים.
סיום האפליה של העדות הלא יהודיות בישראל בכל הנוגע להספקת שירותי הדת, פיתוח מבני דת ושמירה עליהם, והענקת מעמד לאנשי דת מרחבי העולם.
הקמת בתי עלמין אזרחיים בכל רחבי הארץ על ידי המדינה והרשויות המקומיות וחקיקת חוק המאפשר לכל אדם להכריע בחייו על הדרך בה יובא למנוחת עולמים.
סיום כהונתם של רבנים ואנשי דת המנצלים את משרתם לקידום עמדות גזעניות ולהסתה נגד קהלים שונים ואכיפת הוראות החוק האוסרות על מעורבות מפלגתית של אנשי דת הנושאים במשרות ציבורית

פירוט התוכנית
חופש הדת והמצפון
המחנה הדמוקרטי יפעל לחקיקת חוק יסוד: "חופש הדת והמצפון", ולהוספת הזכות לחופש דת, לחופש מדת ולחופש מצפון לרשימת הזכויות המוגנות בחוק יסוד: "כבוד האדם וחירותו".

בלימת תהליכי ההדתה
המחנה הדמוקרטי יפעל לבלימת תהליכי ההדתה במערכת החינוך הממלכתית, בצה"ל, במוסדות ההשכלה הגבוהה ובמרחב הציבורי, ויפעל נגד כל ניסיון לנצל משאבי ציבור על מנת להשפיע על קהל כל שהוא לשנות את זהותו ואורח חייו הדתיים או החילוניים.
המחנה הדמוקרטי יפעל לביטול המנהלת לזהות יהודית ולהבטחת האופי הפלורליסטי של תמיכות המדינה בפעולות ובאירועים בתחום התרבות היהודית.
המחנה הדמוקרטי יפעל לבלימת המהלכים של משרד החינוך להטמעת תכנים דתיים בבתי הספר הממלכתיים. כל תכני הלימוד והפעילות בתחום התרבות היהודית יהיו בהתאם לערכי החינוך הממלכתי, ברוח עקרונות דו"ח ועדת שנהר, ויועברו על ידי צוותי ההוראה והחינוך של בתי הספר.
המחנה הדמוקרטי יפעל להקמת מועצה ציבורית לחינוך הממלכתי שתופקד על אישור תכני הלימוד בחינוך הממלכתי בתחומי הרוח, התרבות היהודית והחינוך לדמוקרטיה. חברי המועצה ימונו על ידי ועדה ציבורית בראשות שופט עליון בדימוס או נשיא אוניברסיטה בדימוס, והם יבחרו אל ורק מקרב הקהלים הישראלים המחנכים את ילדיהם בבתי הספר הממלכתיים.
המחנה הדמוקרטי יפעל לביטול שילובן של בנות שירות לאומי בצוותי החינוך בבתי הספר הממלכתיים.
המחנה הדמוקרטי יפעל לבלימת המעורבות של הרבנות הצבאית בפעולות חינוך של חיילי צה"ל. כל פעולות החינוך, התרבות והמורשת יהיו באחריות חיל החינוך.
המחנה הדמוקרטי יפעל להפסקת התמיכה בגרעינים תורניים הפועלים בשכונות חילוניות וברשויות בעלות רוב חילוני.
המחנה הדמוקרטי יפעל לעצירה של מסעות פרסום מטעם משרדי ממשלה ורשויות ציבור המעודדים אימוץ של מנהגים ואורחות חיים דתיים.

הדרת נשים והפרדה מגדרית
המחנה הדמוקרטי יאבק בכל גילוי של הדרת נשים ואפלייתן, ויעמוד על קיום קפדני של הוראות החוק בנושא זה.
המחנה הדמוקרטי יבלום כל ניסיון לבסס הפרדה מגדרית במרחב הציבורי בישראל ובמתן שירותים ציבוריים ופרטיים, ויעמוד על מתן פרשנות מצמצמת לחריגים הקבועים בחוק לעניין זה. המחנה הדמוקרטי יתנגד לשנות את המדיניות הממשלתית הקבועה כיום למאבק בהפרדה המגדרית.
המחנה הדמוקרטי יקדם שינויי חקיקה אשר יקלו על הגשת תביעות פיצוי בגין הדרה מגדרית והפרדה מגדרית.
המחנה הדמוקרטי יקדם שינוי חקיקה שיאסרו על חברות פרסום להתנות שירותי פרסום באי הצגת נשים או באי השמעת קולן.
המחנה הדמוקרטי יתנגד לכל ניסיון למנוע שילובן של נשים ביחידות בצה"ל או בתפקידים צבאיים ויפעל לבלימת כל תופעה של הדרת נשים בצבא.
המחנה הדמוקרטי יתנגד להרחבת ההפרדה המגדרית במסגרות החינוך הממלכתי דתי ויעמוד על מתן עדיפות ברורה לבתי ספר יסודיים ממלכתיים דתיים שאינם מפרידים בין המינים.

 

חופש הנישואין והגירושין והזכות לחיי משפחה
המחנה הדמוקרטי יפעל לביטול המונופול של הרבנות הראשית ובתי הדין הרבניים ושל בתי הדין של העדות הדתיות הנוספות על תחום הנישואין והגירושין.
המחנה הדמוקרטי יפעל להבטחת חופש הנישואין והגירושין של כל אזרח ותושב בישראל, לרבות בני זוג מאותו המין ולהנהגת נישואין וגירושין אזרחיים. בתי הדין הרבניים ובתי הדין הדתיים של העדות הדתיות הנוספות ידונו אך ורק בהסדרת הגט / הפירוד הדתי של בני זוג שנישאו באמצעות אותם הממסדים הדתיים, ולא יהיו רשאים לדון בנושאי חלוקת ממון ונכסים, משמורת ילדים והסדרי ראיה וכו'. נשים וגברים שלא יקבלו סעד מבתי הדין הדתיים תוך פרק זמן קצוב וקצר יהיו רשאים לפנות לבתי המשפט לענייני משפחה לטובת התרת נישואיהם.
בתי הדין הדתיים לא יורשו לחייב את המתדיינים בפניהם לערוך בדיקות גנטיות.
המחנה הדמוקרטי ימנע כל פגיעה בזכויות הקיימות של בני זוג ידועים בציבור ויפעל להשוואת זכויותיהם בתחום האימוץ והפונדקאות.
המחנה הדמוקרטי יפעל לביטול האפליה של זוגות בני אותו המין בתחומי האימוץ והפונדקאות ובכל היבט משפטי הקשור לחיי הזוגיות והמשפחה.

ימי המנוחה הרשמיים – שבת ומועדי ישראל
שבת ומועדי ישראל יוותרו כימי המנוחה הרשמיים בישראל. לכל עובד תשמר הזכות להימנע מעבודה בימי המנוחה הרשמיים או בימי המנוחה של דתו, מטעמים של אמונה או מטעמים אחרים.
המחנה הדמוקרטי יפעל להנהגת תחבורה ציבורית בשבת וחגים בצירים בין עירוניים ובצירים עירוניים תוך התחשבות באיכות המנוחה של התושבים, בעמדתן של הרשויות המקומיות, ובזכויות העובדים בענף זה.
המחנה הדמוקרטי יבלום כל ניסיון לצמצם או להטיל מגבלות על פעילות תרבות, פנאי וספורט בשבת ובימי חג, ויפעל לקיום פעילות זו במתקנים עירוניים וציבוריים כדוגמת מתנ"סים ומועדוני תרבות.
המחנה הדמוקרטי יפעל להבטיח את זכותן של רשויות מקומיות לחוקק חוקי עזר עירוניים המסדירים פעילות מסחרית מצומצמת בימי המנוחה הרשמיים.
המחנה הדמוקרטי יפעל להנהגת סוף שבוע ארוך כמקובל בכל מדינות העולם המערבי. כמו כן יפעל המחנה הדמוקרטי לחיזוק הזכויות של העובדים בימי המנוחה השבועיים, בכל הנוגע לתגמולם, להענקת ימי מנוחה חליפיים ולמניעת העסקה רציפה בכל ימי המנוחה הרשמיים.

לימודי ליבה ושילוב הציבור החרדי בשוק התעסוקה
המחנה הדמוקרטי יפעל לקיום לימודי ליבה במסגרות החינוך החרדי בהתאם להוראות החוק תוך הגברת מהלכי הפיקוח הפדגוגי, פיתוח תכניות לימוד מותאמות במקצועות הליבה, והרחבת מסלולי ההכשרה של מורים במקצועות אלו בעבור מסגרות החינוך החרדי.
המחנה הדמוקרטי יפעל להקמת בתי ספר ממלכתיים לטובת הקהלים החרדים המעוניינים בשילוב ילדיהם במסגרות החינוך הממלכתי. בבתי ספר אלה יתקיים שילוב מלא של לימודי מקצעות הליבה במלואם ולימודי קודש.
המחנה הדמוקרטי יפעל לאכיפה מלאה ותקיפה של הוראות החוק האוסרות אפליה עדתית בקבלה למוסדות החינוך החרדיים.
המחנה הדמוקרטי יתמוך בהצעת החוק גובשה על ידי מערכת הביטחון ומומחיה בעניין גיוס תלמידי הישיבות לשירות צבאי / שירות לאומי.
המחנה הדמוקרטי יפעל לקיצוץ בתקציבי הישיבות והעמדתם על התקציב של שנת 2015 ולהפניית המשאבים להרחבת התוכניות להשכלת חרדים מבוגרים ולתוכניות של השמה מקצועית.
המחנה הדמוקרטי יפעל לתמיכה ממשלתית בארגונים ועמותות המסייעים ליוצאים בשאלה בהשלמת השכלה ובהשתלבות חברתית ותעסוקתית, ולהעמדת מענקי מחיה והסתגלות למשתלבים בתוכניות בתחומים אלו.

הממסד הרבני ושירותי דת
המחנה הדמוקרטי יפעל לביטול המונופול האורתודוכסי בתחום שירותי הדת, ולתמיכה בשירותי הדת של כל עדות הדתיות בישראל והזרמים הדתיים בעם היהודי, על בסיס של קריטריונים ברורים ושוויוניים, ועל בסיס היקף הדרישה של הציבור הנזקק לשירותי הדת.
המחנה הדמוקרטי יפעל לביטול המשרד לשירותי דת ולהעברת תפקידיו וסמכויותיו למשרד הפנים או למשרד ממשלתי אחר.
המחנה הדמוקרטי יפעל לביטולן של המועצות הדתיות ולהקמת מחלקות ברשויות המקומיות לטובת הטיפול במבני דת ובשירותי הדת. מהלך זה יבוצע בשיתוף ובתיאום עם הרשויות המקומיות תוך הענקת תמריצים משמעותיים לרשויות שתבחרנה לעשות כן.
המחנה הדמוקרטי יפעל להסדרה ולתמיכה ממשלתית בהתארגנויות קהילתיות וולונטריות לאספקת שירותי דת לציבור הרחב, במטרה לעודד מעבר משירותי דת ממלכתיים לשירותי דת קהילתיים, המבוססים על התארגנות עצמית ובחירה אישית.
המחנה הדמוקרטי יפעל לשינוי חוק איסור הונאה בכשרות כך שגופי כשרות קהילתיים יהיו רשאים לעשות שימוש בשורש כ.ש.ר על הטיותיו השונות, תוך ציון ברור של זהות גוף הכשרות על המוצר / תעודת הכשרות. המחנה הדמוקרטי יפעל לתיקון הליקויים הרבים והשחיתויות במערך הכשרות של הרבנות הראשית והמועצות הדתיות, בהתאם להמלצות של דו"חות מבקר המדינה בנושא זה.

הכרה בכל זרמי היהדות וטיפוח תרבות יהודית פלורליסטית
המחנה הדמוקרטי יפעל לביטול ההעדפה של הזרם האורתודוכסי ביהדות ולהכרה מלאה ושוויונית של מדינת ישראל בכל זרמי היהדות. המחנה הדמוקרטי יפעל למתן מעמד שווה לרבנים, לקהילות ולמוסדות אורתודוכסים, רפורמים, קונסרבטיבים וחילונים.
המחנה הדמוקרטי יפעל ליישום מלא של מתווה הכותל ולהבטחת זכותן של נשים להתפלל במקומות הקדושים בהתאם לצו מצפונן ומנהגן. המחנה הדמוקרטי יפעל לייצוג ראוי של כל זרמי היהדות ושל נשים וגברים בקרן למורשת הכותל המערבי ולהבטחת אופיו הממלכתי של אתר הכותל המערבי.
המחנה הדמוקרטי יפעל לביטול האפליה הקשה של מוסדות וארגונים הפועלים לטיפוח יהדות ישראלית חילונית או דתית ליברלית בכל הנוגע לקבלת תמיכה ממשרדי הממשלה ומהרשויות המקומיות. המחנה הדמוקרטי יפעל לתיקון תקנות התמיכה במשרד החינוך ובמשרד התרבות ולהקמת אגף לתרבות יהודית פלורליסטית במשרד החינוך שיפעל לצד האגף לתרבות חרדית והאגף למורשת ישראל, הפועל ברוח אורתודוכסית.
המחנה הדמוקרטי יפעל לשיקום מערכת היחסים עם יהדות התפוצות על מגוון קהילותיה וזרמיה ולביטול ההעדפה המובהקת הניתנת לגופים אורתודוכסים בתמיכת הממשלה בפעילות בקרב יהדות התפוצות, ויפעל להקמת מנגנונים קבועים של היוועצות והידברות עם הקהילות היהודיות בתפוצות.

גיור
המחנה הדמוקרטי יפעל להכרה מלאה של מדינת ישראל בהליכי הגיור הנערכים בכל הקהילות היהודיות בישראל ובתפוצות, תוך קביעת קריטריונים אזרחיים למניעת ניצול של הליכי הגיור לרעה לצורך רכישת אזרחות, ותוך עידוד ומתן עדיפות ברורה למסלולי גיור מתונים ומקלים, הפועלים ברוח "בית הלל".
המחנה הדמוקרטי יתנגד לכל חקיקה המרחיבה את המונופול האורתודוכסי בתחום הגיור או המשלבת מרכיבים הלכתיים בהגדרות של חוק השבות.
המחנה הדמוקרטי יפעל לביטול ההתניה בין המעמד האזרחי הניתן לעולים מאתיופיה לבין השלמת הליכי גיור.
המחנה הדמוקרטי יפעל להרחבת הטעמים ההומניטריים להענקת מעמד אזרחי לבני משפחה של אזרחים ישראלים.

 

עדות דתיות לא יהודיות
המחנה הדמוקרטי יפעל לביטול האפליה של העדות הדתיות הלא יהודיות בישראל בכל הנוגע להיקף התמיכה הממשלתית במתן שירותי דת ובהקמת מבני דת.
המחנה הדמוקרטי יפעל למניעת שימוש לא ראוי במבני דת נטושים והשבתם לידי העדות הדתיות והקהילות שהחזיקו בהם.
המחנה הדמוקרטי יפעל להסרת המכשולים בהנפקת אשרות שהייה לאנשי דת המבקשים לבקר בישראל ולשהות בה תקופות ממושכות לצורך פעילות דתית וקהילתית.
המחנה הדמוקרטי יפעל להגנה על זכותם של עובדים לא יהודים לשבות בימי המנוחה ובמועדים של דתם ולהתחשבות מרבית של מוסדות שלטון, חינוך וציבור בחגים המרכזיים של העדות הדתיות השונות.

קבורה אזרחית
המחנה הדמוקרטי יפעל ליישום מלא ומהיר של החוק לקבורה חילופית באמצעות הקמת בתי עלמין אזרחיים בכל רחבי הארץ על ידי הממשלה והרשויות המקומיות ובמימון ציבורי. בתי העלמין האזרחיים יופעלו על ידי תאגידים עירוניים או ימסרו להפעלה של עמותות ייעודיות העוסקות בקבורה אזרחית. חברות הקדישא האורתודוכסיות לא תפעלנה את שירותי הקבורה האזרחית.
המחנה הדמוקרטי יפעל להסדיר בחקיקה את זכותם של אזרחי ישראל לקבוע בחייהם את הדרך בה יובא גופם למנוחת עולמים.

הסתה גזענית והפצת שנאה על ידי רבנים ומוסדות דת
המחנה הדמוקרטי יפעל לאכיפה מלאה של הוראות החוק והדין המשמעתי נגד רבנים ואנשי דת אחרים המנצלים את משרתם הציבורית על מנת להסית לגזענות או לאפליה של אדם או קבוצה. רבנים ואנשי דת אשר יעשו כן יורחקו ממשרתם הציבורית.
המחנה הדמוקרטי יפעל לאכיפה מלאה של הוראות הדין המשמעתי האוסרות על רבנים במשרות ציבוריות להיות מעורבים בפעילות פוליטית ומפלגתית.
המחנה הדמוקרטי יפעל להפסקת התמיכה הממשלתית והציבורית במוסדות דת וחינוך המאפשרים הסתה גזענית או הסתה כנגד קבוצות באוכלוסייה מצד חברי סגל, מורים ומדריכים.