הצעת חוק- חינוך חינם לפעוטות

הזכות לחינוך היא זכות יסוד בסיסית ואחריות המדינה על מימושה עוגנה בחקיקה, בהיקפים שונים, לאורך השנים. עד שנת 1984 לימוד החובה חל על ילדים בגילאים חמש ומעלה. עם כניסתו לתוקף של תיקון מספר 16 לחוק לימוד חובה, הורחבה תחולת הוראות החוק לילדים בגילאים שלוש ומעלה ונקבעה תחולה הדרגתית של הוראות אלה לתקופה של שש שנים. עד כה הושלמה החלת החוק רק על כשליש מכלל הילדים בגילאים שלוש וארבע והשלמת ההחלה על כלל האוכלוסיה נדחתה שוב ושוב בחוקי ההסדרים השונים. לפיכך, מוצע לחייב את המדינה לפעול בהתאם להוראות החוק ולה...
More