מניעת מאסר ילדים

הצעת חוק זו הינה יוזמה משותפת של ח"כ הורוביץ, האגודה לזכויות האזרח ומוקד עובדים זרים. מטרתה לסייע לנערים ונערות שהגיעו לארץ כפליטים ומבקשי מקלט. על פי הצעת החוק, תיאסר החזקתו של קטין עד גיל 14 במשמורת ותוגבל החזקתו במשמורת של קטין מעל גיל 14 לתקופה של ארבעה ימים. כמו כן תחול חובה להביא את הנער לפני בית דין, לא יאוחר מ-24 שעות מעת תחילת החזקתו; ויובטח, שלנער יעמוד סיוע משפטי בהליכים למתן צו משמורת ובהליכי הביקורת על המשמורת. בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב–1952, בו נקבעו הסדרים לגבי הרחקה מישראל...
More