הצעת חוק- הוד"לים

באוגוסט 2011 התקבל בכנסת החוק להאצת תכנון ובנייה למגורים (הוראת שעה), התשע"א–2011 (להלן – חוק הוד"לים). הצעת חוק זו קוראת לבטלו לאלתר. ההחלטה להקים ועדות דיור לאומיות (וד"לים) כפתרון לבעיות המחסור בדיור ועליית מכירי הדירות ושכר הדירה היא שגויה, מכיוון שהיא עוקפת את הליכי התכנון התקינים ומאפשרת את קיומן של תכניות פגומות אשר אינן מבטיחות לתושבים איכות חיים מינימאלית. זאת, תוך פגיעה קשה בסביבה וכרסום משמעותי בזכות הציבור להשמיע את עמדתו על התכניות. אמנם ראוי לבחון דרכים לקיצור משך הזמן הנדרש לאי...
More

הצעת חוק לדיור בר השגה

דיור בר-השגה הוא זכות חברתית בסיסית, שעל המדינה מוטלת החובה לממש בדרכים שונות, לרבות באמצעות תחום התכנון. זכות זו אינה מותנית באמצעים, ונתונה גם למי שהפרוטה אינה בכיסו. הזכות לדיור מעוגנת גם בהכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם ובאמנה הבינלאומית לזכויות חברתיות וכלכליות, שישראל חתומה עליה. הסיבה להכרה בינלאומית רחבה בזכות לדיור נובעת מהחשיבות הרבה של הדיור לכל תחומי החיים ולמימוש זכויות רבות. דירת המגורים אינה מוצר בלבד, לדירה חשיבות חברתית רבה. דיור הוא תנאי בסיסי לקיום אנושי בכבוד, לביטחון אי...
More